Allmänna avtalsvillkor för privatpersoner

Senaste uppdatering 2022-04-22
1. Definitioner

Leverantör av el är Telinet Energi AB, nedan kallad Telinet. Köpare av el är nedan kallad Kunden. Villkoren i avtalet accepteras när Kunden ansöker om byte till Telinet som elleverantör. Avtalsförhållandet är upprättat när Telinet har accepterat ansökan och bekräftat leveransen.

2. Uppstart

Telinet tar inget ansvar om Kunden beställer el från Telinet och i samband med detta bryter ett bindande avtal med den tidigare leverantören. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse, under förutsättning att Kunden har lämnat fullständiga uppgifter och godkänts av Telinet vid sedvanlig kreditupplysning. Telinet förbehåller sig rätten att avslå ansökningar om elleverans.

3. Uppsägning och förlängning

För samtliga avtalstyper, med undantag för ”Rörligt förnybart – löpande” (se punkt 4b nedan), tillämpas en uppsägningstid om en (1) månad. I övrigt tillämpas de särskilda villkor avseende uppsägning och förlängning för respektive avtalstyp som framgår under punkt 4 nedan. Om avtalet sägs upp inom föreskriven uppsägningstid men inget byte till en annan leverantör sker, fortsätter Telinet att leverera el efter avtalstidens slut enligt villkoren för ”Rörligt förnybart – löpande”. Om Kunden avbryter avtalet i förtid har Telinet rätt till kompensation för den förlust Telinet drabbas av. Kompensationen baseras på Kundens beräknade elförbrukning under återstående bindningstid multiplicerat med 12 öre/kWh, dock lägst 350 kr. Ingen skatt eller moms utgår på sådan kompensation. Kvarvarande bindningstid räknas i hela månader. Kompensation utgår för innevarande och eventuell förlängd, men ännu ej påbörjad, avtalsperiod i de fall uppsägning inte inkommit senast 1 månad innan föregående avtalsperiods slut. Kompensation utgår även i de fall elleverans enligt avtalet inte har påbörjats vid Kundens förtida uppsägning. Ingen kompensation utgår vid uppsägning som endast beror på Kundens definitiva avflyttning enligt Skatteverkets definition.

4. Särskilda villkor 4.a Rörligt elpris med bindningstid

Leverans av el sker till rörligt pris enligt angivna villkor under överenskommen löptid. Om ingendera part säger upp avtalet eller om Kunden inte meddelar val av nytt avtal inom föreskriven tid innan avtalstidens slut förlängs avtalet till då rådande villkor för samma avtalstyp. Telinet ska i rimlig tid innan avtalet behöver sägas upp påminna Kunden om den förestående avtalstidens utgång. ”Rörligt förnybart 24” övergår till då rådande villkor för ”Rörligt förnybart”.

4.b Rörligt elpris utan bindningstid

Leverans av el sker till rörligt pris enligt angivna villkor under överenskommen löptid. Om ingendera part säger upp avtalet eller om Kunden inte meddelar val av nytt avtal inom föreskriven tid innan avtalstidens slut förlängs avtalet till då rådande villkor för samma avtalstyp. Telinet ska i rimlig tid innan avtalet behöver sägas upp påminna Kunden om den förestående avtalstidens utgång. ”Rörligt förnybart 24” övergår till då rådande villkor för ”Rörligt förnybart”.

4.c Fast elpris

Leverans av el sker till fast pris under överenskommen löptid (3-36 månader). Om ingendera part säger upp avtalet eller om Kunden inte meddelar val av nytt avtal inom föreskriven tid innan avtalstidens slut övergår avtalet till då rådande villkor för avtalstypen ”Rörligt förnybart.” (se telinet.se/priser).

4.d Pristak

Pristak fungerar som en försäkring mot prisstegringar och garanterar att priset i snitt över 12 månader inte överstiger en viss nivå. Pristaket garanteras för en 12-månadersperiod i taget, räknat från dagen pristaket aktiverades. Pristaksnivå, definitioner och övriga villkor, se telinet.se/prisinfo.

5. Ångerrätt

Kunden har 14 dagars ångerrätt från och med att beställningsbekräftelsen har skickats. Vid utnyttjande av ångerrätten ska Kunden vända sig till angivna kontaktuppgifter i bekräftelsebrevet eller på telinet.se. Kunden kan också använda sig av Konsumentverkets standardformulär som finns på Konsumentverkets webbplats samt telinet.se/angerblankett.

6. Fakturering och Betalningsvillkor

Telinet fakturerar månadsvis i efterskott. Betalningstiden är 15 dagar. Betalning ska vara Telinet tillhanda på angiven förfallodag. Telinet äger rätt att avräkna betalning i följande ordning; ränta, avgifter och kapitalbelopp.

7. Försenad Betalning

Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Gällande inkasso tillämpas bestämmelserna i inkassolagen.

8. Elektronisk communication

Telinet förbehåller sig rätten att, om inte annat särskilt anges eller överenskoms, skicka meddelanden och fakturor till Kunden i elektronisk form.

9. Namn- eller adressändring (inkl e-post eller annan elektronisk adress)

Kunden ska omedelbart meddela Telinet namn- och/eller adressändring eller annan förändring som kan påverka avtalsförhållandet eller distribution av meddelanden.

10. Överlåtelse

Telinet äger rätt att överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal.

11. Personuppgifter

Personuppgifter som Telinet erhåller från Kunden, bestående av namn- och adressuppgifter och andra liknande uppgifter (”Personuppgifter”), behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och Telinets personuppgiftspolicy. Telinet behandlar Personuppgifter för att kunna administrera kundförhållandet och fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan Personuppgifterna användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta Kundens synpunkter på Telinets tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster. Telinet kan överföra Personuppgifter till sina avtalsparter i EU-länder eller i länder utanför EU området. Sådana överföringar påverkar inte kraven på Telinets datasäkerhet eller sekretess, utan dessa är oförändrade. Telinet lämnar varken ut eller säljer Personuppgifter vidare till tredje part med undantag av om tredje part utför tjänster för Telinet som t.ex. tryckeri-, IT-, marknadsförings-, kreditupplysnings- och inkassotjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla Kundens Personuppgifter för Telinets räkning i samband med att mottagarna utför en tjänst för Telinet, t.ex. genom att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation eller genom att kräva ersättning för av Telinet utförda och avtalade tjänster. Dessa samarbetspartners får dock aldrig sprida eller föra Personuppgifterna vidare till annan part. Telinet har rätt att lämna ut Personuppgifter till myndighet eller tredje part om Kunden har brutit mot Avtalet eller om myndighet begär detta med stöd i lag eller myndighetsbeslut. Telinet värnar om Kundens integritetsskydd och har infört lämpliga skyddsåtgärder för att skydda Personuppgifter. Telinet har mot denna bakgrund därför vidtagit de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits och som krävs för att skydda de Personuppgifter som behandlas från obehörig åtkomst,
förstörelse och ändring. Personuppgifter sparas under den tid som Kunden köper el från Telinet och en skälig tid därefter. Kunden har rätt att begära att felaktiga Personuppgifter rättas, blockeras eller förstörs. Vidare har Kunden rätt att begära att behandlingen av Personuppgifter begränsas, att få ut en kopia av Personuppgifterna och att göra invändningar mot behandlingen av Personuppgifter.

12. Villkorsändringar

För avtal med rörligt elpris äger Telinet rätt att ändra påslag och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om de förestående ändringarna minst två (2) månader i förväg. Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter, avgifter och andra lagstadgade pålagor. Om dessa ändras äger Telinet rätt att justera elpriset i motsvarande mån utan föregående särskild underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker på efterföljande faktura. I övrigt förbehåller sig Telinet rätten att uppdatera dessa allmänna villkor. Aktuella avtalsvillkor finns tillgängliga på Telinets webbplats www.telinet.se/avtalsvillkor.

13. Konsumenträttighter

För avtal med rörligt elpris äger Telinet rätt att ändra påslag och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om de förestående ändringarna minst två (2) månader i förväg. Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter, avgifter och andra lagstadgade pålagor. Om dessa ändras äger Telinet rätt att justera elpriset i motsvarande mån utan föregående särskild underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker på efterföljande faktura. I övrigt förbehåller sig Telinet rätten att uppdatera dessa allmänna villkor. Aktuella avtalsvillkor finns tillgängliga på Telinets webbplats www.telinet.se/avtalsvillkor.

Tilläggstjansten utjämnad betalning 14. Definitioner

Telinet förbehåller sig rätten att under löpande avtal ändra gällande avtalsvillkor.

Sådana ändringar ska särskilt meddelas Kunden.